04-10-2018

Wire

Torino

28-10-2018

Radio Birdman

Torino

30-10-2018

Brian Auger's Oblivion Express

Torino

11-11-2018

Malika Ayane

Venaria Reale

12-11-2018

Malika Ayane

Torino

15-11-2018

Brant Bjork

Torino

19-11-2018

Stefano Bollani

Torino

23-11-2018

Immanuel Casto

Torino

23-11-2018

Villagers

Torino