30-11-2019

Wrongonyou

Torino

23-12-2019

Christmas Gospel Show

Torino

02-03-2020

Massimo Ranieri

Torino

18-03-2020

Stefano Bollani. Piano Solo

Alba

18-04-2020

Nomadi

Torino